Kezdőlap Hírek A pedagógiai megújulás útján – Új szövetség Kalazanciussal

A pedagógiai megújulás útján – Új szövetség Kalazanciussal

Új szövetség Kalazanciussal címmel tartotta meg kétévente esedékes pedagógiai konferenciáját a Piarista Rend Magyar Tartománya 2019. október 24. és 25. között a budapesti Piarista Központban. A több mint ötszáz fős eseményen részt vettek a magyarországi piarista oktatási, nevelési intézmények vezetői, pedagógusai, piarista öregdiákok, szülők, diákok, emellett Romániából is érkeztek piarista nővérek, konfráterek, testvériségtagok. A bő két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény fókuszában a 2019-es tartományi káptalanon időszerűnek és szükségszerűnek nevezett pedagógiai megújulási folyamat állt.

A konferencián előadást tartott a hazánkban kánoni vizitációját végző Pedro Aguado piarista rendfőnök, Lázár László, a tartomány pedagógiai szolgálatért felelős delegátusa, Márkus Roland piarista szerzetes, a Kalazancius Mozgalom tartományi koordinátora, Kalmár Petra, a tartományfőnökség küldetésterületének fejlesztőmunkatársa, a piarista ifjúsági szinódus hazai projektkoordinátora, Lénárt Viktor evangélikus lelkész, a GROW Csoport elnöke és Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember.

A konferencia résztvevőit Szilvásy László tartományfőnök köszöntette. Elmondta: a 2019 tavaszán megtartott káptalan azt a határozatot hozta, hogy a tartomány „merészen gondolja újra” a piarista iskolát. A helyi reflexió és káptalani folyamat hatására mind a szerzetesek, mind az intézmények vezető testületei egyértelműen kifejezték azon meggyőződésüket, hogy változtatásokra van szükség az idők jeleire figyelve. A kérdés: miként lehet még jobbá, a piarista identitás szerintivé, a diákok valós igényeihez szabottá, hatékonyabbá tenni a piarista iskolák pedagógiai munkáját, evangelizáló tevékenységét.

A tartományfőnök beszédét követően Pedro Aguado rendfőnök szentmisét mutatott be a tartomány szerzetesközösségével. A szentbeszédet Miguel Giráldez, Európáért felelős generálisi asszisztens mondta, aki a napi evangéliumhoz kapcsolódva kiemelte a Kalazanci Szent Józsefben égő jézusi tűz fontosságát, amely nélkül nem tudta volna küldetését teljesíteni, s amely nélkül ma sem létezhetne piarista iskola.

Előadásában Pedro Aguado felvázolta, miként lehet a jövő életképes iskolája a piarista iskola, és egyben kereste a választ a kérdésre: Mit jelent a világban piarista iskolát építeni? A rendfőnök atya néhány főbb gondolata ezzel kapcsolatban:

  • Kalazancius olyan iskolát alapított, amelyben a gyerekek átalakultak, fejlődtek, függetlenül attól, honnan származtak. Nekünk, a rendalapító utódainak, kötelességünk megújítani az iskolát.
  • A rendalapító mindig az aktuális valóságra adott választ. Nekünk is így kell tennünk.
  • Mire nevelünk? Hogy megváltoztassuk a világot, megreformáljuk a keresztény társadalmat, távlatos jövőt keressünk (utópiát). „Az utópia távoli, és minél inkább közeledsz hozzá, egyre többet kér tőled.”
  • Átfogó, integrális nevelést nyújtó iskolákat kell működtetnünk, hogy diákjaink egész személyiségükben tudjanak növekedni.
  • Szenvedélyesen kell szeretnünk a nevelői-tanári hivatást.

A rendfőnök ezen felül beszélt azokról a karizmából születő elhatározásokról, melyeket a ma és a holnap piarista iskolái számára fogalmaztak meg a renden belül, majd zárásképp az alábbi következtetéseket osztotta meg:

A világot csak az oktatásból-nevelésből kiindulva lehet megváltoztatni. Az oktatást-nevelést meg lehet változtatni, de csakis az oktatókon-nevelőkön keresztül. Az oktatókat-nevelőket pedig csak a gyermekekből kiindulva változtathatjuk meg.”

Márkus Roland piarista szerzetes és Kalmár Petra tartományfőnökségi munkatárs arról beszéltek, hogy a közelmúltban zajlott piarista ifjúsági szinódusi folyamatban milyen üzenetek fogalmazódtak meg számunkra a mai fiatalok részéről. Kiemelték, mennyire fontos a fiataloknak a közösség, az Istennel való kapcsolat, a hivatáskeresés, a személyes kísérés, az önkéntesség. Arra is kitértek, hogy az ifjúság nem a felnőtt korosztály nélkül képzeli el életét: fontosnak tartják a közösen töltött időt, melyből nem hiányozhat egymás érdemi meghallgatása.

Lázár László, a tartomány pedagógiai szolgálatáért felelős delegátusa a piarista intézményekben dolgozó jelenlegi pedagógusok és a 10–12. évfolyamos piarista diákok körében végzett kérdőíves, kvantitatív kutatás eredményeit ismertette. A zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívet online, önkitöltős módszerrel, önkéntes válaszadáson alapulva lehetett kitölteni. A piarista diákok körében a kitöltési arány 47%-os volt, míg a tanárok 62%-a válaszolt a diákok ívein szereplő, azokkal megegyező tartalmú kérdésekre.

A kérdőív szempontrendszere a tíz kalazanciusi identitáselemre épült, emellett kialakításában fontos szerepet kaptak a 46. egyetemes káptalan dokumentumai, a 47. egyetemes káptalan üzenetei, a piarista ifjúsági szinódus eredményei, a Piarista tér 2.0 dokumentum alapvetései, a 2018. évi tartományi fórum eredményei és a 2019-es káptalani jövőterv. Nyolc szempont (összetett index) mentén hatvannégy kérdésre nyílt alkalom válaszolni egy hatfokozatú, döntésre késztető skála (teljes mértékben –> egyáltalán nem) alapján. A kérdőíves kutatással a magyar tartomány az eddigi sokfajta érzés, tapasztalat, vélemény megosztása mellett az adatalapú gondolkodás, elemzés felé is szeretett volna ellépni és a „pedagógiai megújulás” káptalani célját szóvá tenni. A megújulási folyamat a jövőben is fenntartandó párbeszédet kíván a pedagógusokkal és a diákokkal a kritikus témákra figyelve; a megújulás csak a fiatalok és a felnőttek közös terében valósulhat meg.

Lázár László előadását követően Lénárt Viktor evangélikus lelkész többek között annak fontosságáról beszélt, hogy egy változtatási, módosítási folyamatban mindenképp határozzuk meg előre azokat az alappilléreket, amelyeken semmiképp sem szeretnénk változtatni, illetve legyünk tudatában: a fontosságokon kívül semmi nem kell, minden döntés.

A pedagógiai napok jelentős részében ̶ csütörtök délután és péntek délelőtt – alkotóműhelyek valósultak meg. A műhelyekben kollégák, szülők és diákok tevékenykedtek közösen, munkájukban intézményi és tartományfőnökségi munkatársakból képzett facilitátorok kísérték őket. A műhelyek célja volt, hogy a résztvevők élő beszélgetésekben vitassák, mit jelenthet a pedagógiai megújulás a piarista intézményekben. A teremtő viták tartalmi kereteit a tíz kalazanciusi identitáselem adta, s nagy gazdagsággal születtek javaslatok.

A résztvevők a második napon Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember személyes és szervezeti változásokról szóló előadását hallgathatták meg, amely az egyén változási képességét és erre irányuló szándékrendszerét, valamint a rendszerszintű változásokat helyezte középpontba konkrét példákon keresztül.

Szathmáry Melinda