Kezdőlap A lelkiatya válaszol A világosság olvasója

A világosság olvasója

Jó lenne elmélyíteni a köztudatban, hogy Szentatyánk apostoli levelében az eddigi 15 titkot kiegészítette a világosság titkaival. Így a teljes szentolvasó 20 titokból áll. Ebből következik, hogy a meglévő köröket ki kell egészíteni 20 főre. Mivel az új titkokat nem ismerik annyira a hívek, mint a régieket, jó lenne megmagyarázni.

Rózsafüzér Társulataink fontos erősségei az egyházközségeknek. Mivel a világosság olvasójával a titkok száma 20-ra nőtt, húsz imádkozó lélek alkot egy teljes láncot, akik együttesen elimádkozzák a teljes rózsafüzért.

A Szentatya apostoli levele alapján ismertetem az öt új titok magyarázatát. Ezek a gondolatok adják meg az alaphangulatot az elmélkedéshez a tíz Üdvözlégy alatt.

1. Jézus a Jordán vizében megkeresztelkedett. Ez egészen különös módon a fény, a világosság titka. Jézus a bűntelen, aki értünk „bűnné” lett (vö. 2Kor 5,21), a folyóvízben alámerül. Ekkor megnyílik az Ég, és az Atya szeretett Fiának szólítja Őt (vö. Mt 3,17). Leszáll rá a Szentlélek, erőt kap küldetéséhez.

2. Jézus a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Itt teszi Krisztus első csodáját (vö. Jn 2,1-12). A vizet borrá változtatta. Mária volt az első, aki mélységesen hitt Szent Fiában. A tanítványok szívét Ő nyitotta meg a hitre.

3. Jézus meghirdette Isten országát. A fénynek, a világosságnak titka, amellyel Jézus meghirdette Isten országának eljövetelét és felszólította az embereket, hogy itt az ideje a megtérésnek (vö. Mk 2,3-13 – Lk 7,47-48). Itt az irgalmas szeretet kezdete. Ezt a világ végéig élvezzük, különösen a szentgyónás szentsége által érezzük, amit Egyházára bízott (vö. Jn 20,22-23).

4. Jézus a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Krisztus arcán felragyogott az isteni dicsfény. Közben a megrémült apostolok előtt az Atyaisten intette a tanítványokat, hogy Jézusra hallgassanak (vö. Lk 9,35). Felkészítette őket arra, hogy Szent Fia szenvedésének fájdalmát vele együtt megéljék, de arra is, hogy vele együtt eljussanak a feltámadás örömére és a Szentlélektől megvilágosított életre.

5. Jézus az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Krisztus a kenyér színében testét adta nekünk ételül, a bor színében pedig vérét adta italul. Ez a tagadhatatlan bizonyság, hogy az emberiséget végtelenül szereti, méghozzá időtlenül (vö. Jn 13,1). Üdvösségünkért napjainkban is áldozatul nyújtja önmagát minden szentmisében.

Szűz Mária jelenléte ezekben a titkokban háttérben marad, a kánai menyegző kivételével. De azért megjelenik alkalomadtán. Például, amikor anyja és rokonai odaértek a házhoz, ahol Fia tanított, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták. A kánai menyegző után Jézus lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba (vö. Jn 2,12). Ugyanakkor láthatóan hallgatnak az evangéliumok Mária részvételéről az Eucharisztia alapításánál. Mária figyelmeztetése azonban, amit a szolgáknak mond Kánában, mindenkinek szól: Tegyetek meg mindent, amit csak mond nektek a fiam, Jézus (vö. Jn 2,5). Ez minden idők Egyházának szól, így a világosság titkainak is hátterét képezi.