Kezdőlap Egyéb Az igazi növekedést Isten adja – Benedek Ramóna

Az igazi növekedést Isten adja – Benedek Ramóna

Benedek Ramóna, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vallástanára, a Nagyváradi Egyházmegye hitoktatóinak módszertani felelőse és a hittan.ro portál szerkesztőségének tagja a Bihar megyei Szalárdon született 1972. november 21-én. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban végezte. Családja számára a kommunizmus idején is fontos volt a krisztusi értékrend szerinti élet és az Egyházhoz való hűség; az egyházi év nagy ünnepeit, a szentségek felvételét valódi ünnepként élték meg.

Benedek Ramóna hivatása megtalálásának gyökerei kisgyermekkorára nyúlnak vissza, és ebben meghatározó szerepe volt Stoff M. Zita mallersdorfi ferences nővérnek, aki 1981-ben még civilben, de igazi szerzetesi lelkülettel ültette el Ramóna szívébe az Isten iránti szeretetet és készítette fel őt az elsőáldozásra, majd a bérmálás szentségének vételére. „A nővér életpéldája, jósága, derűje, elfogadó szeretete Isten végtelen jóságát tükrözte számomra, kedves mosolya az emberhez lehajló Isten végtelen szeretetét sugározta felém, aminek a megtapasztalása döntő volt az istenkapcsolatom további fejlődésében és hittanári hivatásom megtalálásában” – mondja Ramóna.

1991 őszén kezdte meg tanulmányait Nagyváradon a Borromeo Szent Károly Római Katolikus Hittanárképző Főiskolán és a Sulyok István Református Főiskola szociális munka karán, remélve, hogy példaképe, Zita nővér nyomdokain elindulhat ő is, hogy megmutassa a rábízottaknak a szerető Istent és szolgálja Őt bennük.

Diplomái megszerzése után, 1996-ban öt iskolában kezdte el a hitoktatást, sőt ezt megelőzően, 1993-tól már hitoktatott három iskolában. „Számomra ez a szolgálat azt jelenti, hogy folyamatosan úton vagyok önmagam, embertársaim és Isten felé. Ezen az úton elkísérem a diákjaimat életük egy szakaszán az isteni jelenlét kapujához, hogy ott várakozzanak, imáimban hordozom őket, elérhető vagyok számukra. A hivatásom megerősödésében fontos szerepe van a szentignáci lelkiségnek. 1994 óta rendszeresen, évente egy hetet csendben töltök a Jóistennel a segítőnővérek csíkszentdomokosi házában vagy a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Házban. A lelkigyakorlatok során a lélek legbenső forrásaiból merítek erőt hivatásom megéléséhez” – teszi hozzá a hitoktató.

Nagy megtiszteltetés volt számára, amikor Fodor József vikárius 1998-ban felkérte, hogy vállalja el a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban a hitoktatást.

„Számomra mindig kihívás volt és marad, hogy az egyházi iskolában maradéktalanul képviseljem azt a szellemiséget, amit az egykori egyházi iskolák képviseltek. Örök kérdés marad, hogy mennyire sikerül ezt megvalósítanom. Állandó feladatot is jelent, hogy ennek megvalósításáért imádkozzam, munkálkodjak, és közben minőségi munkát végezzek erőmhöz mérten, mindannak tudatában, hogy nem én teszem, hanem Isten általam. Az igazi növekedést Ő adja”

magyarázza Ramóna.

Vallja: teret kell adni a fiataloknak ahhoz, hogy megtalálják hivatásukat, támogatni és kísérni kell őket ezen az úton. „A rám bízottakat nem vezetem, hanem kísérem. Jelen vagyok számukra, megteremtem azt a teret, ahol rátalálhatnak életük Forrására. Egyik hittanóra végén, amikor a Franz Kett-pedagógia útján haladtunk a diákokkal, ez hangzott el egy végzős diáklány részéről: »Úgy érzem, hogy új élet fakadt bennem!« Ennél többet nem is kell tennünk, mert a Lélek az, aki vezeti a reánk bízottakat” – fejti ki Ramóna.

2006-ban a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán magiszteri képzésen vett részt, ami által betekintést nyert a pasztorálpszichológia rejtelmeibe. Tanári munkája mellett 2014- től a Nagyváradi Egyházmegye módszertani felelőseként is tevékenykedik. Ebbéli küldetésében is fontosnak tartja az olyan aktivitásokat, amelyek révén a hitoktatók hivatásukban megerősödhetnek, megpihenhetnek, feltöltődhetnek. Kollégái és a diákok számára olyan programokat szorgalmaz és kezdeményez, amelyek által közelebb kerülnek önmagukhoz, embertársaikhoz és a Szentháromság szeretetközösségéhez. Ennek megvalósulásához évente többszöri szakmai és módszertani képzési alkalmak, lelkinapok, pályázatok, vetélkedők, zarándoklatok és különböző egyéb programok járulnak hozzá. Módszertani felelősi munkájában Ramóna erős pillérnek tartja a hitoktatókkal való közösséget, és azt, hogy a megújulást szolgáló kezdeményezéseket Böcskei László püspök is támogatja.

A gyűléseket sokszor egybekötjük könyvbemutatókkal, amelyeket a kolozsvári Verbum Kiadó munkatársaival közösen szervezünk. Évente egyszer a Romániai Püspökkari Konferencia katolikus oktatásért felelős bizottságának ülésén és a szomszédos egyházmegyék módszertanosainak találkozóján képviselem a Nagyváradi Egyházmegyét” – egészítette ki a már elhangzottakat Ramóna, és elmondta azt is, hogy az új, V–VIII. osztályos tanterv és hittankönyvek megírásában is közreműködött, továbbá a hitoktatás romániai újrakezdésének 30. évfordulójára 2020-ban létrehozott hittan.ro portál szerkesztőségi munkájában is részt vesz.

Az iskolai hitoktatást megelőzi a családban szerzett istenélmény. A gyermek első hitoktatói a szülei, nagyszülei, akiknek a szeretete által tapasztalja meg először Isten végtelen szeretetét. Egy gyermek vallásos életének alakulásában a családtagok magatartása, hiteles életpéldája, Isten- és felebaráti kapcsolata fontos szerepet játszik, észrevétlenül ivódik a személyiségébe és válik sajátjává az az életforma, amelyben nevelkedik” – mutat rá a pedagógus.

Szekularizált világunkban komoly kihívásnak látja azt, hogy a hívők hitelesen, élményszerűen segítsenek a keresőknek rátalálni a bennük élő Istenre, aki életük Forrása. „Az elmúlt években a hittanórákon a Franz Kett-pedagógia útján járva tapasztaltam meg a diákjaimmal együtt, hogy ez az út elvezet az isteni jelenlét kapujához, ahol az ember szabadon várakozhat az őt végtelenül szerető Istenre és szabadon válaszolhat erre a szeretetre” – zárta beszélgetésünket Benedek Ramóna.

Varga Gabriella