Kezdőlap Egyéb Önzetlenül szeretni a rám bízottakat – Kiss Róbert

Önzetlenül szeretni a rám bízottakat – Kiss Róbert

Kiss Róbert komáromi esperes-plébános templomokat, plébániákat újított fel. A nagyszombati magyar hívek általános érseki helynöke, a komáromi Szent András-bazilika plébánosa, a budapesti Szent István Lovagrend tagja. 2022-ben ünnepelte ezüstmiséjét.

„Jókáról, a Kis-Duna partjáról származom, egy mélyen hívő családból. Kilenc évvel idősebb bátyámmal együtt gyönyörű gyermekkorunk volt. Édesapám tanított meg imádkozni, naponta jártunk szentmisére. Minden este az első harangszóra ministrálni mentem, barátaimnak a focimeccset gyakran nélkülem kellett befejezniük. Később előfordult, hogy közülük többen velem tartottak a templomba. A sekrestyésnek a kézi harangozásba is örömmel besegítettem.

Plébánosunk, Oravec Szilveszter atya – nagy példaképem –, gyakori vendég volt nálunk. Egy alkalommal édesapámmal arról beszélgettek, milyen kevés a papi hivatás, majd rám mutatott: belőle is lehetne pap. De ekkor még nem tudtam elképzelni, hogy az Úr engem is meghívhat. A templomba járó hívek közül az egyik néni gyakran mondogatta: Róbert, szép fiú, olyan szép pap lenne belőled” – meséli gyerekkori élményeit az atya.

Az alapiskola elvégzése után, 1987-ben a kassai magyar gépipari szakközépiskolába vették fel.

„Csodálatos időszaka volt ez az életemnek. Megismertem az 1872- ben alapított híres Kassai Ipart. Tanáraink emberségre, a hagyományaink és elődeink tiszteletére és kultúránk ápolására tanítottak. 17 évesen a jó Isten kegyelme révén egyre sűrűbben foglalkoztatott a papi hivatás gondolata, melyet hiába próbáltam elhessegetni.

Szüleimmel és plébánosommal is megosztottam a bennem zajló elképzeléseket, lelki küzdelmeket. Édesapám könnyes szemmel meghatódott, édesanyám szívből támogatott: Tudod, hogy az milyen nagy felelősséggel jár? Nem bánom, de aztán jó papként ki is kell majd tartanod!

A hivatástudat érzése mellett a kételyek is folyamatosan jelen voltak keresésemben. Végül a nagyszombati érsek ajánlott levele – hogy felvételt nyertem – egy pillanat alatt véget vetett a bizonytalanságnak. Nagy öröm, boldogság és béke töltötte el a szívemet, és a mai napig nem tudom eléggé megköszönni a jó Istennek, hogy ezt az utat jelölte ki számomra.”

Pappá szentelésére 1997. június 14-én került sor a pozsonyi dómban, Tóth Domonkos Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke által magyar nyelven.

Első kápláni kinevezése Komjátra szólt. Nagykéren lakott, az ottani pasztoráció volt a fő feladata. Nagykér 3200 lakosú, buzgó katolikus falu, ahol 120 körül mozgott a napi áldozók száma, minden elsőpéntekre több mint 11 órát gyóntatott, mellette a napi szentmisék előtt a miseszándékot adó családok is szintén meggyóntak.

„Az alapiskolában 19 óra magyar és szlovák nyelvű hittanórát tartottam. Több, mint 30 ministránssal hétköznaponként pingpongoztunk, vasárnap délután focizni jártunk. Ők maguk találták ki, hogy a focihoz nem elég a gyakori szentmisére járás, hanem a litánián is részt kell venni.

Egyháztanácsot alakítottunk, előkészítettük a templomtető javítását. Vasárnaponként más-más családnál ebédeltem, ott voltam a település jeles eseményein, és így megismertem az egész falu népét. A cél: szeretetet adni és elfogadni. Ezt tartottam legfőbb feladatomnak, hogy Krisztus szeretetével önzetlenül szeressem a rám bízottakat.

2000-ben a kápláni szolgálatot Dunaszerdahelyen folytattam. Nagy lendülettel indult a szolgálat. Elkészült a plébániatemplom teljes felújítása. Megszereztük és átépítettük az új plébánia épületét, ahol helyet kaptak a lelkiségi mozgalmak kisközösségei. Megszerveztük a Szent György Kórust, a férfi miséket, és hetente a kórházban meglátogattuk az összes betegeket, kialakítottuk a Szent József kórházi kápolnát.

2009-ben Gútára kerültem, ahol szintén szorgalmas és segítőkész emberekkel találkoztam. Sikerült a templom külső tatarozása, lourdes-i barlang építése, a plébánia épületének és udvarának felújítása. Elindítottuk a Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolát és Óvodát.

2012-ben a magyar hívek püspöki helynökévé neveztek ki. Nagyszombatba, az érsekségre kerültem, és a Szent Ilona-templom rektora lettem. A szlovák hívekkel is kiváló együttműködés jött létre, restauráltattuk a templom kápolnájának oltárát, előkészítettük a harangok villamosítását. Orosch János érsek atyát képviseltem a különböző egyházi rendezvényeken.”

2016-tól Észak-Komáromban esperes-plébánosi feladattal bízták meg. Azon fáradozik, hogy Komárom a felvidéki katolikus magyarság központja legyen. 2018-ban a Komáromi Imanap ünnepi szentmiséje keretében hirdették ki, hogy a Szent András-templom bazilika rangot kapott. 2020-ban általános helynöki kinevezést kapott.

„Komáromban feladatom a helyi közösségépítés, a paptestvérek irányítása, illetve az esperesség templomai, plébániaépületei javításának megszervezése. 2018 óta Krisztus Király tiszteletére felszentelt plébániai kápolna is a rendelkezésünkre áll, jelenleg a kórházi kápolna építése van folyamatban. Rendszeresen találkoznak nálunk a különböző lelkiségi közösségek és a szentségekre felkészítő hittancsoportok.

Főegyházmegyénk híveit azzal is segítem, hogy általános helynökként minden kedden és szerdán Nagyszombatban teljesítek szolgálatot, hétvégeken pedig a bérmálások és egyéb lelkipásztori látogatások zajlanak.

Életem vezérfonala: Isten a szeretet – Deus caritas est (1Jn 4,16). Mindennek Isten a forrása, és minden, ami van, Isten szeretetéből jött létre, és az Ő szeretete tartja fenn.

Rózsásné Kubányi Andrea