Kezdőlap Egyéb Száz éve költözött az örökkévalóságba Agnelli József tudós plébános

Száz éve költözött az örökkévalóságba Agnelli József tudós plébános

Szakolcai teplom

Napjainkban, amikor Földünk klímaváltozását tapasztaljuk, szomorúan látjuk, hogy egyes növényeink mennyit szenvednek a szárazságtól, a forróságtól vagy az árvízszerű felhőszakadásoktól. Nagy feladat hárul az akadémikusokra, a növénynemesítőkre és mezőgazdászokra, hogy olyan növényfajtákat hozzanak létre, melyek jól tűrik majd a Földünk felmelegedését és az éghajlati változásokat.

Olyan európai hírű növénynemesítő katolikus papra emlékezünk, akinek híre és munkájának gyümölcse Amerikába is eljutott.

Száz éve, 1923. augusztus 6-án, életének 71. évében hunyt el Holicson Agnelli József katolikus plébános, a város lelkipásztora, a híres mezőgazdász és növénynemesítő, aki munkásságával gazdagította a magyar felfedezők hírét, és tevékenyen járult hozzá a hasznosabb és bőven termő új haszonnövények elterjedéséhez.

Agnelli József 1852. február 23- án született Szakolcán, hazánk egykor legnyugatibb fekvésű, híres városában. A határt jelentő Morva folyó melletti városban az utca porában, játszva tanulták meg a gyerekek a magyar, a tót és a német nyelvet. Diáktársa volt Csernoch János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek (1852–1927.

Szakolcán született Álmos herceg fia, II. (Vak) Béla (1108–1141). A város középkori templomát 1397-ben szentelték fel Szent Mihály főangyal tiszteletére. A mai plébániatemplomát 163l-ben építették.

Szakolca város lelki buzgóságával és a szerzetesek sokrétű, színes életével méltán vált híressé hazánkban. A ferencesek 1467-ben telepedtek le a városban. A jezsuiták 1660-tól 1773-ig, a rend feloszlatásáig eredményesen működtek Szakolcán. A pálosok 1660-tól 1786-ig, a karmeliták 1669-től 1786-ig, a szerzetesek feloszlatásáig éltek a városban.

Az irgalmas szerzetesek 1796- ban találtak otthonra Szakolcán. Átvették a jezsuiták templomát, a rendházat és a híres patikát.

Szakolcán, a híres Királyi Katolikus Gimnáziumban (1684–1918) tanított Ádám Jenő zenetudós, zeneszerző, és nagy költőnk, Juhász Gyula.

Agnelli József, aki feltehetőleg együtt ministrált Csernoch Jánossal, középiskolai tanulmányait Szakolcán, a teológiát Esztergomban végezte. 1876-ban szentelték pappá.

Káplánként működött 1876– 1877-ig Laksárújfaluban, 1877–1883- ig Holicson.

Már káplán korában elmélyült a növények nemesítésében és az új fajták kialakításában.

Példaképe volt a világhírű ágostonrendi szerzetes, a brünni kolostor apátja, Johann Georg Mendel (1822– 1884), aki az örökléstan alaptörvényeit fedezte fel.

Amikor Agnelli atya 1883-ban egy kis település, Csári plébánosa lett, a lelkipásztori szolgálat buzgó teljesítése mellett még jobban elmélyült a növénynemesítés érdekes, izgalmas és látványos világában.

Hosszú évek alatt több gabonafajtát, kukoricát, dinnyét és 20 burgonyfajtát hozott létre, melyek közül a Magyar Kincs és a Parasztkedvelő fajta Ausztriában, Németországban és Franciaországban is a földművesek kedvence lett.

Agnelli atya igen komolyan foglalkozott az ipari növények és a gyógynövények nemesítésével és hasznosításával. Életében komoly változást jelentett az 1914-es esztendő, amikor az egykori diáktársa, Csernoch János esztergomi érsek Holics város plébánosává nevezte ki. A korábbi káplán örömmel foglalta el új állomáshelyét, ahol a szintén háromnyelvű városban két káplánjával buzgón és eredményesen lelkipásztorkodott.

Holics városban, a 18. század derekán a Czobor család kastélyát és birtokát Mária Terézia királynő vette meg. A férje, Ferenc császár mintagazdaságot hozott létre, és európai hírű majolikagyárat alapított, melynek termékei híressé tették Holicsot.

Agnelli atya kutatási munkái és eredményei számos hazai és külföldi lapban – német és magyar nyelven – megjelentek. A maga korában méltán felzárkózott hazánkban és Európában Johann Mendel apát mögé.

A buzgó plébános és tudós mezőgazdász igen szerény ember volt annak ellenére, hogy érdemeit már saját korában is elismerték. 1896-ban a budapesti milleniumi kiállításon a magyar kormány díszoklevéllel tüntette ki. Sokkal nagyobb kitüntetést is megérdemelt volna, és jellemző, hogy kitüntetéséről a magyar lapok mellett külföldi – német, francia és angol nyelvű – folyóiratok is megemlékeztek. Európában és Amerikában hosszasan méltatták a magyar nemesítő tudományos és eredményes munkásságát.

A szántóföldek, rétek és konyhakertek ismerője saját gazdag mezőgazdasági eredményeit két könyvében is közkinccsé tette.

1893-ban Szakolcán, német nyelven jelent meg    növénynemesítő kutatásainak összegezése.

Sopronban, 1915-ben A gyógy és műszaki növények termesztése c. műve jelent meg, melyben szorgalmazta az egészségügy és az ipar érdekében a fontos növények ismeretét, termelését és felhasználását.

Halálának 100. évfordulóján szeretettel emlékezzünk az elfeledett, de korának híres, tudós papjára, aki tehetségével és szorgalmával önzetlenül szolgálta a korszerű mezőgazdaság ügyét.

Marics József