Kezdőlap Hírek 1 Plusz 1 Misszió: mindenki előtt nyitva

1 Plusz 1 Misszió: mindenki előtt nyitva

 A külföldi magyar katolikus közösségek, lelkészségek, missziók, egyházi csoportok, kultúregyesületek, cserkészcsapatok, hétvégi magyar óvodák-iskolák és más szervezetek tagjainak vallás-erkölcsi neveléséről az elénk gördülő akadályok ellenére sem mondhatunk le – fejtette ki 2018. december 2-án kelt, Lássunk neki vállvetve című adventi főpásztori körlevelében Cserháti Ferenc c. centuriai püspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, és sorai megfogalmazásakor már meg is kezdte az 1 Plusz 1 Misszió elnevezésű projekt kidolgozását és megvalósítását. A diaszpórában élő, magyar ajkú katolikus hívek hitgyakorlásának közvetlen és gyakorlati támogatására általa létrehozott program azóta számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt alkalmi vagy rendszeres, de mindenképpen hathatós segítséget ott élő honfitársaink anyanyelvi lelkigondozása terén.

Tavaly november óta több alkalommal általunk közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvű szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, ezen kívül alkalomszerűen, illetve nagyobb ünnepek alkalmával Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segítettünk lelkipásztorközvetítéssel az ottani katolikus közösségeknek” – tájékoztatott Gyöngy Ádám diaszpórareferens, az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatának munkatársa. Hozzátette: ahonnan megkeresés érkezik, ott az iroda mindig segít, a cél ugyanis az, hogy ne csak Európában, hanem szerte a világban, ahol magyar katolikusok élnek és hitüket gyakorolják vagy gyakorolni szeretnék, ott nekik segítő kezet nyújtsanak. A program támogatója volt 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését is támogatta, ez év nyarán pedig lelkivezetőt biztosított a Külföldi Magyar Cserkészszövetség július 23. és augusztus 3. között Kastl bei Ambergben zajló vezetőképző táborában. A program keretén belül liturgikus kellékek iránti igények teljesítésére is van mód: Nürnbergbe például Hozsanna énekeskönyveket, Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba Tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió.

Kétségkívül új megközelítésről és merőben új gyakorlatról van szó, amelyet a jelenlegi helyzethez való alkalmazkodás szült. Az egyre növekvő paphiány, több külföldi magyar közösség elnéptelenedése, tagságuk gyakori és gyors változása, a külföldi magyar templomok bezárása, nem kevésbé az a tény, hogy a Miniszterelnökség által felajánlott lelkészi ösztöndíjak igénybevétele a Katolikus Egyházon belül kánonjogi nehézségekbe ütközik, nem kis kihívás elé állította a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott főpásztort, de Cserháti Ferenc püspök megtalálta az adott helyzetre szabott megoldást: ott, ahol helyben lakó lelkipásztor közvetítésére pillanatnyilag nincs mód, alkalmanként a helyszínre utazva, itthon szolgáló lelkészek mutatnak be magyar nyelvű szentmisét. Erre pedig nagy szükség van, hiszen a korábban kivándorlók mellett ma is sok fiatal magyar diák, munkakereső és család érkezik külföldre, akiknek a lelkipásztori gondozása sokhelyütt megoldatlan. Cserháti püspök a hivatkozott körlevelében így fogalmazott: „A külföldön élő magyar testvéreink vallás-erkölcsi neveléséről nem mondhatunk le, az akadályok ellenére is meg kell találnunk annak módját, hogy támogassuk őket édes anyanyelvünk, hitünk és kultúránk ápolásában.”

Ugyanebben az írásában a főpásztor idézte Ferenc pápa 2017-ben, a magyar püspöki kar ad limina látogatása során elhangzott buzdítószavait is, melyek szerint a napjainkban jellemző népek közötti keveredés közepette, az ebből eredő nehézségek ellenére is őrizni kell az anyanyelvet, a keresztény és kulturális hagyományokat, elsősorban a családban és a helyi közösségekben. „Emlékezzetek az értékekre, a történelemre és azokra a dolgokra, amelyeket otthon megtanultunk. Az emlékezet segít legyőzni minden elfajult nevelési rendszert. Legyen bátorságotok továbbadni és ápolni őseitek hagyományát és keresztény örökségét” – hangoztatta a Szentatya, és buzdítása végén arra bátorította a magyar püspököket, hogy a papokkal együtt továbbra is folytassák a külföldi magyar közösségek és családok lelki gondozását, még akkor is, ha már papjaik sincsenek, szórványban élnek vagy sok tekintetben beilleszkedtek a helyi társadalomba. A híveknek „nagy szükségük van arra, hogy felkeressétek és Krisztus örömhírével, őseitek nyelvén erősítsétek őket, még akkor is, ha már sokszor idegen nyelven hallgatják a szentmiséket; nagy szükségük van az anyanyelvi bátorításra, látogassátok őket” – fogalmazott akkor Ferenc pápa.

Mindezek jegyében született meg az 1 Plusz 1 Misszió program az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata szervezésében, a külföldön élő katolikus magyarok lelkigondozásának támogatására, a Magyar Állam anyagi segítségével, az Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa által 2004. május 3-án kiadott, Krisztus szeretete a vándorlók iránt című instrukció mindmáig érvényes irányelveinek, jogi és lelkipásztori utasításainak, valamint a helyi püspökök joghatóságának messzemenő tiszteletben tartásával. Az utóbbi elvi kitétel arra a tényre utal, miszerint a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori szolgálatának a megszervezése elsősorban a helyi püspök kötelessége, ugyanakkor a hatékony és megfelelő lelkipásztori gondozás megkönnyítése érdekében „a vándorlók szülőföldjének egyházai (is) felelősek abban, hogy együttműködjenek a befogadó országok egyházaival” és „így segítséget nyújtsanak nekik a lelkipásztorkodásban”. 

Ezt a kétirányú, egymással szorosan összefüggő együttműködést fejezi ki a program elnevezése is: az „egy plusz egy” hangsúlyozni kívánja az „a qua” és az „ad quam” egyházak, illetve a hazai és külföldi magyarok testvéri összefogását a külföldön élő magyarok lelkigondozásának érdekében, a „misszió” kifejezés pedig magába foglalja a keresztények közös krisztusi küldetését, és azt a missziót is, amelyet a Történelem Ura ruházott az elvándorlókra és az őket befogadó egyházakra és népekre. „Ez a misszió testvéri közeledést jelent minden emberhez, Jézus Krisztust hirdeti és azt a pünkösdi egységet szolgálja, amely »nem szünteti meg a különböző nyelveket és kultúrákat, hanem elismeri azok identitását, és a bennük működő egyetemes szeretet által nyitottá teszi azokat mások felé«” – áll Cserháti püspök körlevelében. A főpásztor hangsúlyozza: „Hazafias és keresztény küldetésről van itt szó, amelyre a magyar alkotmány is bátorít, miközben elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüli országunk vallási hagyományait, és kifejezi, hogy az anyaország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket.” Ezen alkotmányos célok megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya anyagilag is támogatja a Magyar Katolikus Egyháznak a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság identitására, kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységét – olvashatjuk a levélben.

Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 2018 nyarán a budapesti Központi Szeminárium épületében bérelt, korszerűen felszerelt irodában kezdte meg az 1 Plusz 1 Misszió projekt kidolgozását és a felkészülést a gyakorlati megszervezésre, kivitelezésre. Gyöngy Ádám diaszpórareferens segítségével az iroda hozzálátott a lehetőségek feltérképezéséhez, a javaslatok összegyűjtéséhez – ez a munka azóta is folyamatos –, és néhány konkrét projektet is összeállított a külföldi magyarok vallás-erkölcsi nevelésének elősegítése, erősítése, támogatása érdekében. Megfogalmazódott az alkalmanként tartott szentmisék, lelkinapok, előadások, bibliakörök, ifjúsági és ministránstalálkozók, vallási körök szervezésének és más hasonló kezdeményezések megvalósításának a lehetősége, főleg – de nem csak – azokon a helyeken, ahová a magyar lelkipásztorok nehezen vagy egyáltalán nem juthatnak el. Mindezeknek megfelelően a program Európában és a tengerentúli kontinenseken, a külföldi magyarok igényeinek figyelembevételével és elkötelezett hozzáállásuk segítségével támogatni kívánja egy-egy ünnepi magyar szentmise megszervezését, főleg a kiemelkedő egyházi és nemzeti ünnepek alkalmával, olyan hazai, vállalkozó szellemű lelkipásztorok közreműködésével, akik egy-egy konkrét esetben és időnként, például iskolai szünidőben, vagy nyári pihenésüket feláldozva, szívesen vállalnak rövid lelkipásztori szolgálatot külföldi magyar testvéreik körében; igénybe véve a helyi magyarok ügy iránti buzgólkodását, a program támogatni kívánja magyar lelkinapok, lelkigyakorlatok megszervezését, megfelelő lelkivezetők – papok, szerzetesek, szerzetesnők, világiak – közvetítésével; támogatni szándékozik hitéleti, vallás-erkölcsi előadásokat, elsősorban a már létező külföldi magyar egyházi és civil csoportokban, körökben; támogatni kívánja bibliakörök, egyházi csoportok, énekkarok és más katolikus körök alapítását és működtetését; a külföldön élő magyar gyermekek és fiatalok vallás-erkölcsi nevelése érdekében pedig segítséget szeretne nyújtani ministráns- és más ifjúsági találkozókon, cserkésztáborokban, cserkészfoglalkozásokon és hétvégi magyar iskolák keretében is. Olyan, az anyaországban élő elkötelezett világi híveket, akik szaktudásukkal, felkészültségükkel, pedagógiai érzékükkel és egyéb adottságaikkal szívesen részt vesznek a Szent István-i örökség ápolásában, hitünk és magyar kultúránk továbbadásában külföldön, ugyancsak szeretnék bevonni az 1 Plusz 1 Misszió hazafias és hitéleti szolgálatába.

A program ez idő tájt Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran invitálja az érdeklődőket. A neves papköltő és cserkész születésének 130. évfordulója alkalmából év végéig hat ország hét helyszínén fonódik egybe az imádság és a vers, a szentmise és a szakrális művészet, hogy minél többünket emlékeztessen: „Jó az Isten és szeret” és „Áldott, aki előre néz” (Sík Sándor).

A Sík Sándor-program azért fontos, mert a kultúra és vallási erkölcs közvetítésén túl jelzi, hogy az MKPK, ahogy a cserkészek egyik törvénye is fogalmaz, ahol tud, segít – magyarázta beszélgetésünkkor Gyöngy Ádám. Hozzátette: Sík Sándor olyan személy, akire nemcsak érdemes, de fel is kell hívni a figyelmet; a maga korában neki is ellenszélben kellett „vitorláznia”, és ez ma számunkra is példaként szolgálhat, erőt meríthetünk belőle.

Az 1 Plusz 1 Misszió a novemberi budapesti konferencián számol majd be egyéves működése alatt elért eredményeiről. Addig is – és természetesen azt követően is – az ajtaja a diaszpóra magyar katolikus közösségeinek mindegyike előtt nyitva áll, Gyöngy Ádám diaszpórareferens és Nemes Gábor irodavezető a diaszpora@katolikus.hu email-címen továbbra is várja a megkereséseket, érdeklődéseket.

Amihez hozzáláttunk, azt folytassuk vállvetve!

Varga Gabriella