Kezdőlap Karácsonyi időszak Beteljesült adventi várakozás

Beteljesült adventi várakozás

A 2023-as év advent 4. vasárnapja különösen kedves és örömteli számunkra, mert reggel még az adventi énekektől visszhangoznak a templomok, de az esti és éjféli szentmisén már az angyalok szózatát énekeljük: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön a jóakaratú embereknek.”

Az adventi időszak felkészített bennünket a karácsony méltó ünneplésére és az Istengyermek fogadására, imádására. A bűnbánat lila színét felváltja a fehér szín, mely a lelkünk tisztaságára, a szív örömére és a kegyelmi állapot megőrzésére figyelmeztet bennünket.

Karácsony szent ünnepe üzenet számunkra, hogy Isten gyermekei vagyunk, akiknek küldetésük és hivatásuk van a világban. Szent feladatunk, hogy bátran hirdessük és lélekben buzgón kövessük az angyalok hitvallását és a betlehemi pásztorok cselekedetét.

Az olvasmányban Sámuel próféta Dávid királyról szóló történettel tanít bennünket.

Dávid, a bűnbánó és imádságos lelkű nagy király templomot akart építeni az Úrnak. Hívő emberhez illő módon gondolkodott: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.” Nátán próféta kezdetben helyeselte Dávid király tervét, és buzdította a templom felépítésére, de az Úr üzenete után, melyet szó szerint mondott el az uralkodónak, már nem volt téma Dávid király előtt és népe körében a templomépítés.

A gondviselő Isten emlékeztette Dávidot, hogy a juhok mellől hívta el, hogy a zsidók királya legyen. Az Úr vezette ki a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről, hogy letelepítse Ábrahám gyermekeit az ígéret földjén. A templomot majd Salamon, Dávid király fia fogja fölépíteni, akinek a trónja „mindörökké szilárd marad”.

A hívő ember advent utolsó vasárnapján Dávid király megígért utódjának, a Messiásnak, az Istengyermek születésének az ünnepét várja, hogy földre jöttével alakítsa át a lelkünket a Szentlélek templomává, melyben velünk lesz és megáld bennünket a betlehemi Kisded, az Úr Jézus.

A szentleckében Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a karácsonyi várakozásunkban a teológia mélységeibe vezet el bennünket.

Betlehemben, karácsony éjszakáján az áldott, szent csöndben a világ felismerhette az örök titkot, amikor a Mennyei Atya elküldte Fiát a Földre, hogy az Istengyermek magához ölelje a megváltásra váró emberiséget. A Kisjézus, a várva várt Messiás, akinek eljövetelét a Teremtő már az ősszüleinknek is megígérte. Őt hirdették és róla írtak a próféták, s várta a választott nép.

Az Úr Szent Fiát „Minden nemzet előtt ismerté tették, hogy így a hit befogadására eljussanak. Néki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké.” Az apostol világos és egyértelmű tanítása minket is buzdítson, hogy törekedjünk Jézust minél jobban felismerni és megismerni, hogy a hitünk által képesek legyünk a természetfölötti világot, benne Isten üdvözítő tervét és karácsony szent titkát elfogadni, lelkünkben életté alakítani, és erről meggyőzni az ingatag, kételkedő és hitetlenkedő társainkat, barátainkat.

Karácsony a szent Bölcsesség, az örök Igazság és a végtelen Szeretet nagy és szent ünnepe, amikor örömteli boldog találkozás jött létre Isten és az ember, az ártatlan isteni Kisded és a bűnös világ között.

Imádkozzunk azért, hogy karácsony szent valósága adjon mindnyájunknak erőt, kitartást, jó szándékot, hatékony szeretetet és hozzon üdvösséget a világba.

A Szent Lukács könyvéből vett szakasz az Újszövetségi Szentírás legszebb történetei közé tartozik. Gábor főangyal az Úr követeként ellátogat Názáretbe. Hírül adja Máriának, Szent József jegyesének, az Úr Választottjának, a szeplőtelenül fogantatott Szűznek, hogy az emberiség által régóta várt Messiásnak Ő lesz az édesanyja.

Az angyal létében magasabb rendű az embernél. Értelme, tudása és hatalma az eget súrolja, de Gábor angyal mégis a legnagyobb tisztelettel van Mária iránt, mert tudja, hogy tőle születik az Üdvözítő. Az angyal királynőt megillető tisztelettel és hódolattal köszöntötte Máriát: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál.”

Az okos és bölcs Szűznek, mikor rádöbben a szent igazságra, hogy édesanya, sőt a Messiás anyja lesz, gondolkodóba esik, hogyan lehet édesanya, amikor testvérként él József mellett? Gábor angyal csodálatos isteni pedagógiával, tiszteletteljes módon, a szeretet hangján világosítja föl Máriát és tárja föl előtte Isten örök titkát: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten Fiának fogják hívni.”

A Szent Szűz elfogadta Isten akaratát, az üdvtörténet beteljesedését, a maga ártatlanságával, és alázatos lelkületével mondotta ki a boldogító igent: „Íme az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint.”

A karácsony az advent beteljesedése, a megszentelt várakozás öröme, az Örök Fény felragyogása, az Istengyermek megszületése, aki megjelenésével, mosolyával és szeretetével világosságot, békét, boldogságot és szeretetet hozott az Égből a Földre.

A mi nehéz, nemes és szent feladatunk, hogy a karácsony üzenetét és a Kisjézus ajándékát, végtelen szeretetét életté alakítsuk, és örömteli szívvel sugározzuk embertársaink felé.

Marics József